هنوزم بوی عطرت چندتا دونه ی مشکی از اون موی لختت روی تخته

تختی که همیشه میشدی روش تو بقلم ولو ...

اندکی نمیروف یا مارتینی برایم لازم شد

اما نه من صبورترم !!!!

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید