هیچ چیزی بعد از رفتنت بهم کمک نمیکنه...

هر چقدر گشتم دنبال نوشته ای شعری نامه ای که قدری آرامم کند بی فایده بود...

 احساس میکنم عاشقتر شدام !وای بر من ...

شاید باید نماند،بین این همه نگاه غریب ،چه میدانند خواب پرواز دیدن یعنی چه؟

چه میدانند تاریکی و سرما چیست؟

چه میدانند انتظار بدون رسیدن چه طعمی دارد؟

چه میدانند، که هیچ چیزی بعد از رفتنت به من کمک نمیکنه...

از این تنهاییه تکراریه هر روز میترسم!

3

2

1

پایان...

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید