تو ای نایاب ای ناب

 مرا دریاب دریاب

منم بی نام بی بام      مرا دریاب تا خواب

مرا دریاب مستانه     مرا دریاب تا خانه

مراقب باش تا بوسه   مرا دریاب بر شانه


مرا دریاب من خوبم  هنوزم آب میکوبم

هنوزم شعر می ریسم  هنوزم باد می روبم

مرا دریاب در سرما    مرا دریاب تا فردا

مرا دریاب تا رفتن    مرا دریاب تا اینجا

مرا دریاب تا باور    مرا دریاب تا آخر

مرا دریاب تا پارو     مرا دریاب تا بندر

تو ای نایاب ای ناب

مرا دریاب دریاب

منم بی نام بی بام

مرا دریاب تا خواب

/ 0 نظر / 2 بازدید