برای دوست همیشه مهربانم امیر...

کاش می دانستی حضورت در لحظاتی که از درون ویرانم چه التیامی دارد

کاش میدانستی که مهربانی از مهربانیهایت مهربان شد

و ای کاش میدانستی که لبخند های پر از شادابیت جان می دهد مرا

اگر امروز نبودی نمی دانم چه می کردم

بدان همیشه برایم می مانی هرچند اگر نباشی

می دانم که حال ای روزهای مرا میدانی

میدانم که مرا میفهمی...

چه کنم با این همه لطف؟

اینها را نوشتم تا یادم بماند که تو همیشه برایم عزیز میمانی

دعا گو و خاک زیر پای شما میثم....

 

/ 0 نظر / 2 بازدید