هیچی فقط جای تو خالیه...

چقدر دیر فهمیدم

شایدم...نه...

تموم لحظه هام و بوی الکل میدم تا  شاید بویی که از کنارم رد شدی و حس نکنم

مهم نیست فقط

 

دیروزها می شوم که بیایی...

نمی دونم تو کی بودی اما من دیوونه رو مجنون کردی...

 

 

 / 0 نظر / 2 بازدید