باز در خیالم،چشمانم به لبانت گره خورده و لبانم باز به دندانهایم ...

تمام دیشب را پر بودم از نبودنهایت

راستی کجا میان کدام راه توی کدام خیابان سر کدام کوچه مرا جا گذاشتی؟

جا گذاشتی نگاهت را بر روی من جا گذاشتی نبودنت را هم...

اما

این فقط در خیال توست...

یادت هست که گفته بودم دوست داشتنت جنینیست در من که نه seght می شود و نه به دنیا می آید

اما باز تو فقط خندیدی

خنده به چهره ات می آید و من باز میگویم دوست داشتن تو جنینیست در من که نه seght می شود و نه به دنیا می آید تا باز

بخندی

گفته بودم که خنده به چهره ات بیشتر می آید...

یادت هست؟

/ 0 نظر / 2 بازدید