می گفت انگار سالهاست میشناسمت

می گفت دلم میخواد گریه کنم اما خودش نمی دونست اشکاش روی گونه هاش داشت...منم به روش نیاوردم دلشو نداشتم اشکهاشو ببینم یا شایدم دل بودنشو نداشتم

میترسیدم که برم و میترسید که نمومنم .

انگشتمو بردم به سمت گونه هاش اشکهاشو پاک کردم خوب نگاش کردم دلم لرزید اما مجبور بودم که برم...

من رفتم ...توی راه مدام تصویرش توی ذهنم بود تا جایی که تا خوده سپیده دم چشمهام و روی هم نگذاشتم تا صبح شد سوار ماشینم شدم و توی جاده ای که هیشکی نبود و هر 10 دقیقه یه دونه ماشین با سرعت از کنارم می گذشت بازم توی ذهنم بود اونقدر بود که دیدم رسیدم کل دیروز و سر کار نرفتم فقط من بودم و همون نگاه اون نگاه هنوزم توی ذهنمه اما کاش...

خدایا فقط خودت از دلم خبر داری .

پ.ن:یادگرفتم تنهایی راه برم تنهایی غذا بخورم تنهایی سفر برم تنهایی گریه کنم تنهایی نفس بکشم تنهایی عاشق بشم یعنی فقط من عاشق بشم عاشق بمونم عاشق زندگی کنم اما صدام در نیاد هیچی نگم یاد گرفتم تنهایی دلم تنگ بشه تنهایی زیر بارون قدم بزنم و تنهایی به آسمون نگاه کنم تنهایی با ستاره ها و ماه حرف بزنم و تنهایی به گلدونا آب بدم و تنهایی به تصویری که توذهنم نگاه کنم اونقدر نگاه کنم که تنهایی ...وتموم ترسم از اینه که  (تنها) بمیرم...

بعد نوشت :تو را چگونه تو بنامم که بیشتر از خودم با منی

/ 0 نظر / 2 بازدید