گاهی گمان میکنم هنوز نفس می کشم

گاهی گمان می کنم تو را هنوز نفس می کشم

گاهی گمان میکنم هنوز چشمانم در چشمانت نفس میکشذ

گاهی گمان میکنم که گمان میکنم....

شاید هنوز داغم و هیچی حالیم نیست

شاید هنوز داغه و هیچی حالیش نیست

خدا حافظ ای شعر شبهای روشن

خدا حافظ ای قصه ی عاشقانه

خداحافظ ای آبی روشن عشق

خدا حافظ ای عطر شعر شبانه

خداحافظ ای داغ بر دل نشسته

شاید اینارو نوشتم تا به این برسم

خداحافظ ای همنشین همیشه

تو تنها نمی مانی ای مانده بی من....

.................................................................

13         

                                                                                              

/ 0 نظر / 2 بازدید