چشمام و باز میکنم میبینم یه روزه دیگه شروع شده اما من کجای این روز قرار دارم؟

بهتره دوباره فردا بشه یا شایدم پس فردا هر چند هیچ فرقی نمی کنه بزار همه ی روزها بیاد و بره ...

بخواب انگار همه مردن تو هم...

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید