ما نسل یواشکی هستیم
می دونید چرا ؟
نسل ما نسلی بود که
هرگز گرمای وجود رفیق رو کنار خود احساس نکرد
نسلی که یواشکی بوسید
یواشکی نوشید
یواشکی خندید
...یواشکی حرف زد
یواشکی فکر کرد
یواشکی اعتراض کرد
یواشکی گریه کرد
یواشکی آرزو کرد
یواشکی دعا کرد
یواشکی درد و دل کرد
یواشکی انتخاب کرد
یواشکی عاشق شد
یواشکی . . . . . . .
آره ، ما یواشکی زنده ایم

از طرف خواهر خوبم سایه...

/ 0 نظر / 2 بازدید