مسعود جان

 بدان که می دانم به اشتباه بر روی زمینی و بدان که بهتر از هر کس می دانم که جایت در آسمانهاست و بدان که می دانم عمق نگاهت و غمی که در تن صدایت موج می زند بوی خدا می دهد دستان پر مهرت را می بوسم و بدان در ذهنم جاودانی و بدان که می دانم که زمینیها قدر بودنت را...

بدان که می دانم در عمق افکارت عطر خدا جاریست میدانم و میدانم که زمین به فرشتگانی مثل شما عجیب محتاج است و بدان دستانی به پهنای آسمان دستانت را جویاست دست حق پشت و پناهت آرام و شاد  بودنت آرزوی من است مهربان...

باشد برای اینکه یادم بماند یاریت را اسفند 91

/ 0 نظر / 16 بازدید