چقدر سرزنش

چقدر سرکوب

چقدر مصلحت انیشیه  آزار دهنده

چقدر تلخ شنیدن

اینها همه یشان به کنار

هر چقدر میگویم چشم انتظاریش می ارزد بهتمام دنیا

هر چقدر میگویم می مانم تا بیاید

هر چقدر شعرهایم را برایش به آدرس خودم پست میکنم

هرچقدر نامه های پست شده را باز نمیکنم تا یک روز برسانمش به دستش

هر چقدر نگاهم رابر هیچ و همه میبندم

هرچقدر سکوت میکنم و حرفهایم رابرای تو نگه میدارم

هرچقدر نگاهم رابه صفحه موبایلم نگه میدارم تا شاید تو...

هیچ کس مرا نمی فهمد  و این زیباترش میکند .

چشمهایم برای تو ...

می دانم و چشم انتظارم.....

تو فقط قدری دیر کرده ای فقط همین....

                                                                                     کوچک تو میثم

و چقدر زیباست که  کسی وقتی بیاید که قرار نیست...

/ 0 نظر / 2 بازدید