در زندگی یاد گرفتیم عاشق شویم ،رویایی شویم ،فریاد بزنیم ،درد و دل کنیم ،گریه کنیم
،اما یاد نگرفتیم خوبان را فراموش کنیم....

نمیدونم فراموش شدن قشنگتره یا فراموش کردن؟

فراموش میشم تا فراموش نکنم

شایدم خاموش می شوم تا فراموش نشوم...یا شایدم ....یا شایدم

نشون به اون نشونی که یکی بود و یکی نبود

نمی دونم چی نوشتم  ...تنها باشد برای  بودن ...

/ 0 نظر / 2 بازدید