سفر را با همسفرش میشناسند

شهر را به جاذبه هایش

جنگل را به درختان انبوهش

و دریا را به وسعت قطره هایش

و من عشق را با ناکامی هایش

و تو را با نبودنهایت

و خودم را به نرسیدنهایم میشناسم!!!

جایی خواندم:

سکوت هیچ گاه دروغ نمی گوید ،کاش می شد سکوت را نوشت...

     این چند خط هم باشد محض دلتنگی محضم...                                                                               می سم

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید