سلام به فروردین 91

سلام به شما ها که هنوز من توی ذهنتون موندم

عیدتون مبارک

واستون یه سال پر از شادابی و از خدا آرزو دارم تنتون سالم و دلتون خوش...

...............

کنون که طی شده ام شهر اشتیاقت را

دلم چگونه تحمل کند فراقت را

هوای غربت من بی پناه و بارانی ست

بساز بر سر چشمم دوباره تاقت را

چه یکنواخت به این روزگار خو کردم

در آرزو که بیاندازی اتفاقت را

زمان کوچ غریبانه ی پرستو ها

که باز کرد در بسته ی اتاقت را؟

 

/ 0 نظر / 2 بازدید