مردم ز رشک چند ببین که جام می

لب بر لبت گذارد و قالب تهی کند...

 

خدایا ازت ممنونم که همیشه کمکم میکنی ...

                                                                                                       13

/ 0 نظر / 2 بازدید