دنیای عجیبیست !!!!!!

کتک میخوری ،کبود میشوی،درد میکشی،گریه میکنی و در اوج گریه باز کتک میخوری،دیگر زخمهای تنت قابل شمارش نیستندو زخمهای دلت...چشمانت سرخ میشود و در آینه گویی شخص دیگری را میبینی و باگذشت چند دقیقه با شنیدن یک کلمه که ندامت را ابراز میکند....و باز این چرخه ادامه دارد به جرم یک دوست داشتن؟

خواب آشفته ایست ...

/ 0 نظر / 2 بازدید