عاشورا 

نذر شله زرد 

بازم کلی 

خاطره

کاش....

                                                                                           13

/ 0 نظر / 2 بازدید