بعضی وقتا یواشکی میامو مییبنمت...سیر که نگات کردم خیلی آروم بر میگردم بدون اینکه حتی یه نگاه کوچولو بهم کنی یا متوجه من بشی ...چقدر سرت شلوغ ...دیشب هم مثل پری شب جواب تلفنم و ندادی...باشه مهم نیست،حتما شمارم و ندیدی...لبخندلبخندلبخندلبخندلبخندلبخند

/ 17 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
راه بی پایان

We spend too recklessly, laugh too little, drive too fast, get to angry too quickly, stay up too late, get up too tired, read too little, watch TV too often, and pray too seldom بدون ملاحظه ایام را می گذرانیم، خیلی کم می خندیم، خیلی تند رانندگی می کنیم، خیلی زود عصبانی می شویم، تا دیروقت بیدار می مانیم، خیلی خسته از خواب برمی خیزیم، خیلی کم مطالعه می کنیم، اغلب اوقات تلویزیون نگاه می کنیم و خیلی بندرت دعا می کنیم

راه بی پایان

We spend more, but have less; we buy more, but enjoy it less بیشتر خرج می کنیم اما کمتر داریم، بیشتر می خریم اما کمتر لذت می بریم

راه بی پایان

We've been all the way to the moon and back, but have trouble crossing the street to meet the new neighbor ما تا ماه رفته و برگشته ایم اما قادر نیستیم برای ملاقات همسایه جدیدمان از یک سوی خیابان به آن سو برویم

راه بی پایان

we write more, but learn less; plan more, but accomplish less بیشتر می نویسیم اما کمتر یاد می گیریم، بیشتر برنامه می ریزیم اما کمتر به انجام می رسانیم

بچه باحال

سلام.پیشاپیش تولد حضرت علی(ع) و روز پدر مبارک[لبخند]

هلن

من نبودم عاشق شدی؟[نیشخند]