آب طلب نکرده همیشه مراد نیست

گاهی بهانه ایست که قربانیت کنند...

                                                                          می سم

/ 0 نظر / 2 بازدید